Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NËÖERLANDEN. ' iêl

Was, alleen oogluikende toegelaaten weid. Vreemd Was het, dat Krampuot de vervolging in Frankrijk, die veelen braaven Cathölijken ,eh den Paus zeb> ven , tegen de borst was , durfde verdeedigeh. Nog Vreemder, dat hij den Koning van Frankrijk meer regts toefchreef, om het Edict van Nantes te het» roepen, dan den Staaten , om de vreeinde Priesters en Monniken uit het Land te houden , öm dat dit laatfte ftrijdert zou met zekere Overéénkomften, tusfehen de Roomfchen en Onroomfchen deezer Landen gemaakt: Van welke Overéénkomften egter noch hij • noch iemand, eenig blijk kon toonen. — De Keizier, door deeze redenen des Keurvorsts overtuigd $ liet hun weeten , hoe hij den ontijdigen ijver van Kkamprigt geenzins goedkeurde, en hem geen bevel gegeeven hadt, om zodanige dirtgen te zeggen 4 of te fchrijvén. De Refident zweèg vervolgens , en de andere v'reémde Staatsdienaars , wier ijver zö verre niet gelóopen hadt, hadden zich ligt door de re* denen der Staatén laaten nederzétten. Het Plakaat greep ftand (*).

Ten aanziene van den Koophandel baarde de vervolging , in Frankrijk aangirigt , hier ten Lande groote verlegenheid eh nadeeL Te Eöurdeaux cti ïiouan hadt men beflag gelegd op de bezittingen van veele Gereformeerde Kooplieden , die penningen en goederen van Hollandfche Kooplieden onder zich hadden. Zestig Amjierdamfche Kooplieden vervoegde ti

(•) Füfendorf, Lib. XfX. §. 55i pi I2C5S. llQft

VUL Deel, L

WitiES! ds UI.

ï

Sluiten