Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S6S GESCHIEDENIS

DERTIGSTE BOEK.

Jacobus

BE II 5

Koning van Engeland.

Ï685»

Willem de III. wordt Koning van Engeland.

lem de III. hadt altoos het oog op Engeland gevestigd gehouden. De dood van Carel den II, op den zestienden van Sprokkelmaand des jaars MDCLXXXV, die Jacobus den II , een volijverig Catholijk , den Engel (chen Throon deedt beklimmen, maakte hem nognauwlettenderophetgeen daar omging. Schoon deeze Kroonverwisfeling veel vreedzaamer toeging , dan men verwagt hadt, was de onrust en het wantrouwen zeer groot bij een Volk, onder 't welk men honderd Protejlanten tegen één Catholijk telde,*en de Protejlanten door de onverdraagzaamheid en vervolging van Lodewijk den XIV. zeer gefchikt waren , om nadeelige indrukzels te ontvangen. De openbaare belijdenis des Konings van den Caiholijken Godsdienst, de ftaathjkheid, waar mede hij, twee dagen na zijne komst op den Throon, zich ter Misfe begaf, en de ijver, met welken hij eenen Staatsdienaar na Rome afvaardigde , om zijne onderdaanigheid aan den Paus te betuigen, vervreemden het hart des Volks op het <?e:fte van hem. — Alle de Protejlantfche Mogen*

Sluiten