Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 279

verklaard (*). De nieuwe Koning van Engeland gaf... op zijn naam en dien zijner Egtgenoote , eerlang- eene Oorlogsverklaring uit, waar in hij den Koning van Frankrijk befchuldigde , dat hij 's Konings Bondgenooten en Vrienden, den Keizer en de Staaten, den Oorlog verklaard hadt; dat hij zich van Newfoundland hadt getragt meester te maaken ; dat hij zich in 't bezit gefteld hadt van eenige Engelfche Volkplantingen in America j dat hij de Engelfchen , ook in Europa , zeer gekweld , hun het Regt der Vlagge betwist, en, eindelijk, veele Engelfche Protenanten in zijn Rijk vervolgd hadt. — In de Tegen-oorlogsverklaring des Konings van Frankrijk was niets bijzonders, dan dat hij Willem den III. den Overweldiger van Engeland noemde ; een naam vergezeld met allede haatlijkfle verwijten, die de ontthrooning van eenen Schoonvader kon inboezemen (t). — De Staaten, eerst aangetast, hadden een Verbond gefloten met den Keizer , om met veréénden raad en magt den Koning van Frankrijk, ter Zee en ten Lande, te beoorlogen : en geen Vrede te zullen maaken, dan met gemeene bewilliging , en eer alles herfield ware in den ftaat, waar in de dingen, volgens den IVestphaa/fchenenPyreneefchen Vrede , gebragt geweest waren. Een geheim punt van veel aanbelangs, en 'twelk naderhand gewigtige

ge-

(*) Holl. More. 1689. bl. i<Jr. (f) Burnet , Vol. II. p. 13. Holl. Merc. 1689. bl. 104.

A's

Wille u de III.

Sluiten