Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 311

character der Gemecnebesten r ten opzigte van de. ,, zeiven moet men min zagtheid dan bedreigingen

gebruiken. Langs den eerften weg worden zij „ trots en onhandelbaar, en langs den tweeden krijgt ,, men eene tegengeftelde uitwerking. Zoek mee „ geen te groote drift de Vrienden en Dienaars , die

ik in Holland heb; want, hoe genegen zij mij mo„ gen weezen , blijven zij , door mijne tegenwoor„ digheid niet hij hun pligt gehouden , altoos Hol,, landers, dat is te zeggen , 'Gemeenebestgezinden , „ Vijanden van den Stadhouder, en vatbaar voor „ den oproerigen geest der Partijfchappen , die gij

weet, dat niet geheel uitgedelgd zijn methet bloed „ van de Witten. — Het geen ik u zeg, fteunt „ niet enkel op de bijzondere kennis , welke ik heb„ van 's Volks aart, maar teffens op den raad, dien „ ik ontvangen heb van de zoJanigen, die door pligt „ of genegenheid mij het meest aankleeven, die, in

Rede van een dergelijken aanfïag te verfoeijen, en

mij ter wraakneeminge aantelpooren , mij verzoe„ ken, op eene zagre wijze mijne resten te handhaa-

ven, en mij ftilzwiigende te verliaan geeven , dat

de berusting, van mijn kant komende , meer van „ hunnen fmaak zou weezen dan weder- en tegen„ fband. Zo groot is de verblinding der Volken, „ die in 't algemeen een natuurlijken afkeer hebben ,, van hunne Regeerders , hoe veel weldaaden en „ weezenlijke diensten zij ook van hun ontvingen.

,, Indien uwe onderhandeling wel gelukte , gelijk „ ik wensen, fchoon, onder ons gezegd, met weiC 3 „ nig

IVlLLES* )S III.

Sluiten