Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ca NEDERLANDEN.

veel 'er vereischt wierd, om dien Veldheer te verrasfen. De Maarfchalk de Montesquiou was de eenige , aan wien hij zijn geheim oogmerk vertrouwde, en die hem in de onderneeming wonderen dienst deedt.

Vil laks liet, aan den kant van Kamerijk, Bruggen over de Schelde flaan, en trok die Rivier met zijn Leger over. De volgende dagen werden hefteed in het verbreeden en flegten van den weg tot aan de Sambre ; en hij ging op marsch, om de Selle bij den oorfprong overtegaan. Hij fchaarde zijn Leger in flagörde bijkans onder 't oog van Prins Eugenius , die , de beweegingen des Maarfchalks ziende, geloofde, dat hij ten oogmerk hadt , de Legerplaats voor Landrechies aantetasten, om deeze Stad te hulp te komen, 's Anderendaags berigtten de Booden den Prins , dat een groot aantal Troepen, onder den Heer Coigni , naa de Sambre overgetrokken te zijn , met fterke fchreeden in aantocht was van den kant van Cartigni , tegen over de Legerplaats der Belegeraaren. Dit verfterkte het opgevatte denkbeeld, dat de Franfchén een aanflag daar op ir 't oog hadden. Om den {linkervleugel te vei Herken. verzwakte hij den regter, die zich langs de Scheldt uitftrekte. Villars , ten vollen onderligt van dee ze fchikking, en weetende, dat de Prins verfpiederi ïn zijn eigen Leger hadt, liet order geeven , dat. wanneer men op den drieëutwintigften van Hooi maand den aftocht doeg , dit ten teken zou die nen, om tegen 's Vijands regtervleugel optetrekken,

Eu

StaatsRege-

r1kg. j

Sluiten