Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te NEDERL ANDEN. S4*

j, hogthans de Prins! Espinoi wederom komen in 't bezit der Landen van Cifoing en Roubair, behoudens het regt van den Huizt van Ligne. „ De wederzijdfche Troepen zouden , terftond ,j naa het uitwisfelen der bekragtigingen, de afge„ fiaane Plaatzen ruimen ; doch eik zou, tot dien ,, tijd toe, de inkomfien en brandfchattingen trek„ ken van de Plaatzea , thans in zijne bezitting.

3> De Onderzaaten van beide de rvlogenhe-

,, den, zelfs de Ingezetenen der Spaanfche Neder„ landen , werden door dit Verdrag aangemerkt „ als volkomen bevredigd , en in hunnen vrijen ,, onderlingen handel , eere en voorregten her„ field. — Ampten en gunsten, geduurende den „ Oorlog in de Spaanfche Nederlanden begeeven, „ zouden in 't algemeen blijven aan de Bezitters , „ en zaaken, den Roomsch- Catholijken Godsdienst „ betreffende, voortduuren op denzelfden voet,als „ zij thans Bonden , of geftaan hadden voor den „ Oorlog. De oefening van den Proteflantfchen Godsdienst onder de Troepen zou gefchieden vol9, gens het Reglement, voorheen met den Keurvorst „ van Beijeren , als Landvoogd , gemaakt. — „ De Staatfche Bezetting in Huy en Luik zou aldaar „ blijven mogen ; doch Bon zou, drie maanden naa „ de herftelling van den Keurvorst van Keulen, ge„ liegt worden.

„ Tot meerder bevestiging van dit Verdrag , zou „ men, naa dat hef voldaan zou zijn, gerekend 99 worden wederzijds te hebben afgeliaan van alle

>» ei-

STAATS'

Rf.geiï-

R1HC.

Sluiten