Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

584 GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

kïkg.

„ Wijders bevestigde de Keizer de Voorwaarden,

op welken de Steden en Gewesten der Oostenrijk,, fche Nederlanden aan zijne zijde waren cverge„ gaan, en in 't algemeen alles , wat door Groot* „ Brittanje en de Staaten, geduurende derzelver

bewind over deeze Landen, verrigt was. Ook beloofde zijne Keizerlijke Majefteit de pen„ ningen te zullen voldoen, welken de Staaten ten „ dienste van Koning Carel DtN II. hadden doen „ ligten, en niet minder dan eene foin van achttien ,, millioenen, driehonderden zesennegentigduizend „ Guldens beliepen , mitsgaders de kosten, welken

zij, geduurende hun bewind over de Oostenrijk„ fche Nederlanden, tot derzelver behoudenis had„ den moeten maaken, en tot verval van welken zij ,, vier millioenen, zeshonderd, achtienduizend, ne„ genhonderd en vijfenvijftig Gu'dens hadden opge-

nomen.

„ De uitgaande en inkomende Regten op Waaren, gaande na of komende van Groot ■ Brittanje, ,, of de Veréénigde Nederlanden , uit of in de Oos„ tenrijkfche Nederlanden, zouden geregeld blijven „ op den tegenwoordigen voet, totdat men wegens „ een minder Verdrag , rakende den Koophandel, „ zou zijn overééngekomen. Voor het overige zon ,, de Koophandel, met den aankleeve van dien, tus,, fchen de Inwoonders der Oostenrijkfche en Ver „ éénigde Nederlanden blijven zo als dezelve bij het „ Verdrag van Munfter bepaald was. „ De Vestingwerken van 't Kasteel van Luik en

,, van

Sluiten