Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4?2 GESCHIEDENIS

STAATj-

Rscee-

RJNG.

ftaat, om de buitenfpoorige en kwaalijk zamenhangende verbeeldingen van Bourignon op eene kunstige wijze te fchikken , en dezelve in de gedaante van eene foort van geregeld zamenfte) te brengen. Hij heeft door zijn voorbeeld middagklaar getoond, dat Verftand en Onverftand , Rede en Bijgeloof dikniaals maar zeer weinig van elkander onderfcneiden zijn; en dat zij zomtijds niet alleen in één en denzelfden Mensch huisvesten, maar ook door eene onnatuurlijke verééniging elkander de hand leenen , en dus de gedrogtlijkfte voortbrengzels aan de wereld opleveren (*).

Men verwondert zich misfchien , dat wij zo lang ftil geftaan hebben , om onze Leezers optehouden bij geestdrijvende Aanhangen , die meest uitgegist en de kragten gefpild hebben ; want, behalven bij eenige enkelde Mystiken , hier endaar verfpreid, zijn de Werken van eenen Labadie , van eene Bourignon en Poiret aan de fchienvormpkens overgelaaten, of worden tot andere einden gebezigd. Wij mogten 'er niet van zwijgen , zouden wij een getrouw Tafereel maaken van onze Landsgenooten in dit Tijdperk, en toonen , hoe zij, ondanks hunne doorgaande gemaatigdheid en bedaardheid van geest, zich lieten verrukken door de jamiuerhanigfle harsfenfchimmen.

Het

(•) Mosheïm Kerkl. Gefch. IX. D. bl, 353. V Leeven van A. Boor:Gnon , in de Leevensbefch. van voornaamc Maanen en Vrouwen, 111. L>. bl. 200 euz.

Sluiten