Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

474

GESCHIEDENIS

Staats-

Regfe-

ring.

Petrus Bayle.

terfchets zullen wij ons vergenoegen, zonder tot een verflag te treeden van hun leeven, van hunne veelvuldige lettervrugten en gevoerde gefchillen : ten aanzien van het laatlte alleen optekenende , dewijl het hun beiden raakt, dat zij in de hevigheid des gefchils te wederzijden zich uitdrukkingen lieten ontvallen , die de verdiensten hunner geleerdheid niet weinig ontluisterden, en de kenmerken van den verregaindften haat draagen. Bayle befchuldigde den Heer le Clerc , dat hij, zo geen Sociniaan , althans een Ariaan en een groote Snorker was , die in alle zijne Schriften zijn werk maakte om de Godlijke Openbaaring op losfe fchroeven te ftellen. Le Clerc noemde Bayle , van zijnen kant , een Godverzaaker en Spinozist, die in alle zijne Werken den toeleg hadt om den Godsdienst te ondermijnen. Dat zij beiden te verre, ja veel te verre , in dit verwijt gingen , zal ieder, in hunne Schriften bedreeven, terftond erkennen. — Doch dat wij de beloofde Characlerfchetzen opgeeven.

Petrus Bayle, uit Frankrijk afkomstig, doch die het grootfte gedeelte zijns arbeidzaamen leevens in de Nederlanden onder veel lotwisfel doorbragt, was in de Gefchied- en Letterkunde uitmuntend bedreeven; zijn verbaazend fterk geheugen, zonder weergaa bekwaam om de zaaken met derzelver omftandigheden te onthouden, en vlug bij alle voorkomende gelegenheden te herinneren, diende hem hier in eroorlijks: in de geleerde Taaien, inzonderheid de Oosterfche was hij niet verre gevorderd; in geen

deel

Sluiten