Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 Jait. ZAAKEN VAN 1785.

hier niet inactief zal blyven in het uitvoeren van de gemanifesteerde begeerte van den Souveraain, by het gemel.ie Placaat vervat, den S adhouder van den Hoog Ed. Heer Drosfaard , ferieufelyk te gelasten, zoo als dezelve gelast word by dezen, om zich, naar behooren geadfisteerd, immediaat te vervoegen naar Hoornaar, en aldaar, door zoodanige middelen, als, naar voorkomen van zaken, de convenabelfte zullen bevon* den worden, de voorichreven Vlag van den Toorn in fe trekken, en dezelve met zig binnen deze Stad overtebrengen ; werdende alle en ygelyk by deze ernftig gerecommandeerd, zig te wagten, van diergelyfce, en alle andere onderneemingen , die in het minft? kunnen ftrekken tot ftporing van de goede rust, zullende tegen de overtreders , op het rigoureuste, conform de Placaten van den Landen , werden geprocedeerd. — En ten einde een iegelyk hiervan kennisfe bekome, zal deze te Hoornaar worden gepubliceert, en geaffigeert, daar en zoo 't gebruikelyk is.

Actum ter Vergadering van de Wet, den 25 January Ï73J.

(Onder ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve, (Was get.)

s. c. brouwer.

XVL

Sluiten