Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1785. 57

om de aannaderende Vyand te keer te gaan , , voor het Vaderland met reeden bekommerd moet' zyn. Om het zelve te redden, moeten met alle de cordaatheid, welke het gevaar, waar aan men blootgefteld is , vereischt, de middelen by de hand genoomen worden , die , tot afwending van het zelve kunnen dienen : en zullen de Bondgenooten lot dat einde, ieder voor zoo veel zy daar aan nog nalaatig zyn gebleeven, ten fpoedigrten moeten confenteeren in alle de onderfcheidene Petitiën waar van de Raad van Staate in de nevensgaande Refolutie melding maakt, fpeciaal in die tot de Fortificatiën en Magazynen, welke zedert den jaare 1778 ongeconcludeert zyn gebleeven ; in die tot de Legerlasten, zonder welke het niet mogelyk zal zyn een Armée te Velde te brengen, in die tot de betaaling der geconfenteerde Aanritsgelden , en verdere Petitiën , in welke niet alleen gaaf geconfenteert zal moeten worden, maar voor al door de Bondgenooten gezorgt zal moeten worden, om hunne Confenten ten fpoedigften met reëele furnisfementen te agtervolgen; alzoo het Comptoir Generaal van de Unie , volgens de plegtige verklaaring van den Raad van Staate niet langer beftand kan zyn, om de defecten daar aan by continuatie te fuppleeren , in zoo verre , dat het zelve, zonder fpoedige byftand eerst daags verpligt zal zyn , de nodigde betaalingen op te fchorten , en dus het lieve Vaderland met alles wat daar in dierbaar is aan des-* zelfs beklagenswaardig noodlot over te laaten. Dan terwyl een van de oorzaaken van de Generalireit onder anderen proflueert, uit het befluit, het welk by de Provincie van Vriesland fchynt genoomen te zyn , om haare quote te blyven bereekenen tegen 8. 18. 3. zonder acht te geven op de vastgeitelde quotes, tusfchen de refpeéfive Provinciën gereguleert, het geen met het zelve recht gevolgt kan worden door alle de andere Provinciën , waar uit niet dan een Dj ' dis-

Sluiten