Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64 jan. ZAAKEN VAN 1785.'

XIX. Misfive der Gezworen Gemeente van Hattem aan den Prinfe Erfjladhouder; behelzende klagten over het niet inwoonen van drie Regenten binnen de Stad. In dato 29 January 1785.

doorlugtigste hooggeboren furst en heere !

Wy vinden ons genoodzaakt, de gewigtige occupa» tien van Uwe Doorlugtige Hoogheid voor een oogenblik te interrumpeeren , en Heogstdenzelven by deeze met alle eerbied onder 't oog te brengen: Dat wy hier drie Regenten hebben, als de Heeren W. van Haerfolte tot Trst, G. A. Bentinck tn A. van Westervelt, die hier zelden komen, maar elders domiciliëren , en verteeren het geen zy wegens Ampten en Commisfien van deeze Stad profiteeren , ftrydig tegen den aart der zaake , en dezer Stads Eer , Regten en Privilegiën, als Uwe Doorlugtige Hoogheid uit nevensgaande Extract Refolutie, van den 13 Febr. 1659, zal gelieven te vernemen ; en (trekkende tot merkelyk nadeel van de Adminiftratie der Policie en Juftitie , en/, dat wy niet nader zullen behoeven te aditruëren , wil- • len wy Uw Doorl. Hoogheids verligt oordeel niet te kort doen.

Op welke gronden de Burgerye dezer Stad, wiens Reprrefentanten wy de eer hebben te zyn, ons met zeer veel nadruk heeft verzogt en aangefpoord, om nittewerken , dat die Heeren hier komen woonen , of haare Plaatzen verlaaten,

Waarvan wy, zoo op dat verzoek, als Eeds- en Pügtsbalven , ons werk ook hebben gemaakt, door een Adres of Vertoog aan den Magiftraat, en gedane of getenteerde inflantien by die Heeren; doch alles vrugtelorrl,

Wy zouden nu met grond den weg van regten kunnen inflaan ; doch alzoo wy, ter vermydinge van kosten en onaangenaamheden , daartoe niet gaaru zouden

ko-

Sluiten