Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fbb. STAAT EN OORLOG. 178.t. 8?

kan tot het onderneemen van feitlyke buitenfpoorigbeden en ftooringe van de gemeene rust; maar integendeel zich, in allen opzichte, te gedraagen, zoo als het aan ftil. Ie, vreedzame en gehoorzaame Ingezetenen tegen over hunne Overheden betaamd.

En op dat deeze Onze gevoelens ter kennisfe komen van de geheele Natie, verzoeken Wy, dat deexe alomme worde gepu. bliceerd en geaffigeerd, ter plaatfe waar men gewoon is publicatie en afrixie te doen,

Gegeeven in 's Gravenhage den 31 January 178J.

(Was get.)

w. pa. v, ORANGE.

(Onder ftond)

Ter Ordonnantie van Zyne Hoogheid.

(Gecontraögneert)

T. J. DE LARREY.

Waar op gedelibereert en Copie van voorfz. Propo» fitie en Bylaage verzogt zynde, door de Heeren Gedeputeerden der Stad Dordrecht en de volgende Leden, om daar op te verftaan de intentie van de Heeren hunne Principaalen , is de finaale Refolutie uitgefteld tot nadere deliberatie.

F A

Ont-

Sluiten