Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

web. STAAT EN OORLOG. 1785, si*

buiten in deeze Stad zouden mogen komen , vermanen, zig gerust en vreedzaam te gpdragen , en alles te vermyden, wat aanleiding tot eenige de minfte beweging of opfchudding zoude kunnen geeven , want dat hun Edele Achtb., in gevalle van eenige onverhoopte ontftaane beweging, zig in ae onaangename verpligting zouden gt-bragt zien, om dusdanige beweeginge op de effiCacieufte en kragtigfte wyze te doen tegengaan en fluiten.

Vermaanende voorts hun Edele Achtb., tot compleete voldoening, aan de intentie van de Refolutie van hun Edele Groot Mog. elk een iegelyk, wie het zoude mogen zyn, zoo wel Burgers en Iugezeetenen deezer Stad , als alle die geene die van ' uiten in deeze Stad zouden mogen komen , zig te onthouden van het dragen van Cocardes van wat natuur of couleur dezelve zouden mogen zyn.

Aldus gedaan en gearresteert by Bailliuw, Burgemeefteren en Regeerders der Stad Brielle, den 31 January 1785, en ten zelve dage gepubliceert.

(Onder ftond)

In kennisfe van my Secretaris.

(Was get.)

C. W. HOCIRWAAR».

Waar op gedelibereert zynde , is goedgevonden en verftaan, in afwagting van het Berigt ter zaake voorfz. meede van Bailliuw en Leenmannen van het Land van Voorne gerequireert, het voorfz. Berigt en Bylagen van Burgemeefteren der Stad Brielle by deeze aan te neemen voor Notificatie.

H 5 Ont-

Sluiten