Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu. STAAT EN OORLOG. 1785. 157

laaten; en dat door hun Edele Gr. Mog. voor den tyd van vyftien jaaren zal worden gecontiriiieert de Conventie nopens het tranfitoir der Goederen van Stichtfche Ingezetenen, op den 24 July 1778 aangegaan, en wederom in 1782 voor den tyd van drie jaaren geprolongeert, alles onder (pedaal beding, dat aan de zyde van de Heeren Staaten van Utrecht ook zullen worden toegedaan alle de zaaken , welke de Heeren bun Ed. Gr. Mog, Gecommitteerde Raaden aan dezelve hebben verzogt en voorgeftelt ; in hoedanig geval de Heeren Gecommitteerde Raaden by dezen worden geauthorifeert, om daar omtrent uit naam van hun EI. Groot' Mog. met de Heeren Gedeputeerde Sraaten 's Lands van Utrecht , door de Heeren hunne Principaalen behoorlyk gequalificeert , aan te gaan en te fluiten een diergelyke Conventie , a!s dezelve Heeren aan de Heeren Commisfarisfen van voornoemde Heeren Gecommitteerde Raaden hebben voorgeltelt, en ter kennis van hun Ed. Gr. Mog. is gebragt , met de geringe veranderingen nogthans, welke de Heeren Gecommitteerde Raaden omtrent de locale firuatie daarin geconcerneert als nog mogten nodig vinden.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

EDELE GRÓÓT MOGENDE HEEREN,

Hier nevens hebben wy de eere U Edele Gr, Mog. te laaten toekomen het Antwoord, door ons ontfangen van de Heeren Gedeputeerde Staaten 's Lands van Utrecht, op de Misfive welke wy aan dezelven , in gevolge van U Edele Gr. Mog. Refolutie van den ao January laatstleeden , hadden afgezonden. Wy hebben uit het zelve niet zonder verwondering en veel leedwezen gezien , dat welsemelde Heeren op goedvinden van de Heeren Straten hunner Provincie , thans volftrekt declmeeren die conces. fien, tot welkers verkryging de Conferentien in het laaifte van het afgeloopen jaar te Utrecht

ge-

Sluiten