Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i?a feb. ZAAKEN VAN

rottingen, meest al onder het uitzinnig gefchreeuw van Hoezee, Oranje Boven, zig, met kleinagting en verfmading van ons Hoog en Souverain Gezag , aan eene opzetteiyke verftoring van de gemeene rust fcbuldig te maaken ; en dat wyders, onaangezien Onze daar jegens by Refolutie van den 31 January jongstleden zoo erniliglyk gedaane voorziening, alsnog op verfcheidene Plaatzen binnen deeze Provintie, en voornamelyk ten platten Lande, deeze en geene voorbereidzelen worden gemaakt tot het toeftellen en begaan van luidrugtige of in het oog lopende Bedryven, welke in de thans zoo zeer beroerde omftandigheden van tyden welligt zouden kunnen overflaan, tot verregaande buitenfporigheden , en de allergedugtfte gevolgen zouden kunnen na zig fleepen, mitsgaders de veiligheid van de goede In- en Opgezeetenen deezer Provincie op eene onherftelbaare wyze in de Waagfchaal zouden kunnen doen brengen, wanneer daar jegens niet ten fpoedigften nader wierde voorzien:

Zoo is 't, dat Wy, uit eene Vaderlyke genegenheid, en voorzorge omtrent alles, dat tot welftand van den Lande, en ter beveilinge van de In- en Opgezeetenen van dien Brakken kan, onverminderd Onze Publicatie van den 16 Juny 1784, nader hebben goedgevonden en verltaan, mus deezen alsnog allen en een iegelyk zeer ernflig te vermanen, om zig als Rille en vreedzame Iti- en Opgezeetenen te gedragen, en zig ten zorgvuldigften te wagten van alle oproerige gefprekken, bewegingen en zamenrottingen , en van alles, dat verder 't zy onder den bedriegelyken fchyn van vrolykheid, of onder wat voorwendzel het ook zoude mogen wezen, tot ftoring van onderlinge rust en eendragt aanleiding zoude kunnen geeven. Verbiedende Wy ten d:en einde wel expresfelyk het uitzetten van Vlaggen, zoo op de Torens, Kerken en Molens als uit alle andere, 't zy publicque, 't zy particuliere Gebouwen, mitsgaders van de Schepen, Jachten

en

Sluiten