Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FEB»

STAAT EN OORLOG. 1785. 19*

dragingen, tegens denzelve te procederen als oordeelen zou volgens de Wetten te behooren.

U Edele Achtbaare gelieven dan geinformeert te wezen, dat tyde wanneer J. E. Bouwman door de alstoen regeerende Heeren Scheepenen , op de bekomene favorable Informatien wegens het gedrag van voornoemde Bouwman, door Regenten en Binnenvader van het Tugthuis te Delft gegeeven, anderhalf jaar afflag van de tyd zyner Detentie hadde gekreegen , ik hem zulks in Perfoon hebbe aangezegt, met duidelyke byvoeging, dat 'er maar afflag van Detentie en niet van Bannisfement was verleent, en dat hy daar aan moest obedieeren; Heeft 'er nu hier omtrent eenige oogluiking plaats gehad, zoo houde my verzeekert, dat myn Steedehouder zulks niet zal hebben gefavorifeert, buiten kennis van de in vroegere jaaren geregeert hebbende Scheepen of Scheepenen , wyders kan ik U Ed. Achtb. verzeekeren, dat op de allereerfte kennis, welke van myn Steedehouder bekomen hadde, dat voornoemde Bouwman niet alleen zyn Bannisfement hadde gevioleert, maar zig zelfs ook in deeze tydsomftandigheden fchuldig gemaakt aan ongeoorloofde bedryven , ik terftond nog dien zelfden dag dat van myn Steedehouder per Misfive daar van kennisfe bekwam, aan denzelve gelast hebbe voornoemde J. E. Bouwman te apprehendeeren , en tegens hem naar ftyle te procedeeren ;

Verzoekende dat deeze Misfive moge werden geinfereert in het Register van U-Edele Achtbaare Refolutien; is 1 N 4 het

Sluiten