Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ej„, STAAT EN OORLOG. 1785. 207,

voor Uwe Hoogheid niet ongunftig zyn , en Hoogstdenzelven ten klaarden overtuigen zou van onze Moderatie Agting en Confideratie. — Aan den anderen kant a^teden wy het beneden onze waardigheid , van ons inlaten met de Opfiellers derzelve, aan welkers infidieufe inzigten , verleidende Taal en yerderflyke Principes wy dat (tuk alleen toefchreeven! Wy hoopten, dat ons gedrag Uwe Hoogheid, van wiens braven en Vaderland-lievende inborst wy ons wel willen ver-, zekerd houden, overreden zou, van de nadelige gevolgen , welke de Mefures na zig zouden fleepen, die aan Uwe Hoogheid gefuppediteerd wierden door den kring van Raadslieden, waarmede Uwe Hoogheid fchynt secircumvenieerd te zyn, en die, nog de genegenheid, nog de agting , nog het vertrouwen der Natie bezitten, of verdienen. — Dog nu , daar men onder den. dekmantel eener moderate zelfverdediging , onder het voorwendzel van twee voorftellen te doen , die zeker]yk een zoo omflagtigen aanloop nimmer behoefden, Uwe Hoogheid op .nieuw heeft weten aantezetten, om. zaken levendig te maken, die eene gematigde voorzigtigheid liever zou hebben laten rusten, en dat op eene wyze, gefcbikr om de goede Ingezetenen omtrent het gedrag hunner Regenten te ontrusten; moeten wy tot ons leedwezen in onze verdediging voortgaan.

Wy willen egter ook niet al het gebeurde , zedert vier of vyf jaaren , weder ophaalen , dit zou ons tot een formeel Pleidooi vervoeren , en wy willen andermaal Uwe Hoogheid overtuigen van onze Moderatie , Agting en Aankleving aan deszelfs waare belangens. —. Om die zelve redenen, zullen wy nog analifeeren, nog di'curieeren, al wat wy geavanceerd vinden omtrent 's Lands Zee- en Landmagt, in Uwe Hoogheids Misfive.

De gezerrdens ora'rent de oorzanken en de gevolgen van den Oorlog met Engeland , onderwerpen wy se. rustelyk aan het oordeel der Natie. Zy beeft alles beleefd en gezien. Zy kent haare eigen belangens. Zy is overtuigd geweest, dat alle weimeertende Re? n^eu de bitter klagende, en ora protectie (clireeuwende Item van den Koop- en Zeeman, nimmer opgehouden, nimmer

Sluiten