Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 MAART, ZAAKEN VAN 1785.

XXXVIII. Refolutie op het Verfchil onder Gecom~ mittearde Raaden, omtrent de dispofitie ,van Ampten» Genomen in hun Ed. Gr. Mog. Vergadering. In da. to 4 Maart 1785.

By refumpiie gedelibereert zynde , op het Rapport den 14 January dezes jaars, ter Vergadering uitgebragt door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Edele Gr. Mog. Gecommitteerden tot het groot jbkiogne, hebbende tot voldoening aan hun Edele Gr, Mogende Refolutie commisforiaal van den 28 October laatstleeden g_ëxamineert de fuccesfive ingekome Mislives, rakende het verfchil onder de Leden in het Collegie van de Heeren Gecommitteerde Raaden , over de wettigheid of onwettigheid van een Refolutie den 10 Maart 1766 genomen , waarby aan Zyn Hoogheid is gedefereert de dispofitie over de Politique en Militaire Ampten, ftaande ter begeeving en Collatie van hun Edele Mog. breder onder de Notulen van den 28 May , 24 Juny, 10 September, 8 en 28 Oftober laatstleeden geinfereert.

En in agting genomen zynde, dat de dispofitie over de Ampten en Bedieningen door hun Ed. Gr, Mog. aan het Collegie van Heeren Gecommitteerde Raaden gedemandeert, door dezelve zonder kennis en goedvinden van hun Ed. Gr. Mog. aan een derden niet heeft kunnen woraen gedefereert, mitsgaders, dat hoedanige deference de Leden van het voorfz. Collegie aan Zyn Hoogheid den Heere Prince Erfltadhouder voor hunne Perfoonen ook zouden mogen oordeelen verfchuldigd te zyn, deeze confideratie hun Ed. Mog. echter niet kan Rellen buiten de verantwoording aangaande de begeeving der voorfz. Ampten aan zoodanige Lieden, die daar toe ter bevordering van den dienst van den Lande het meest gefchikt zouden mogen voorkomen , en dat mitsdien de Leden van het gemelde

Col-

Sluiten