Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«24 maart, ZAAKEN VAN i?8y.

XXXIX. ExtraEt uit het Boek van Refolutien der StadDeventer. In dato n Maart 1785.

Gekezen zynde de Requeste door Gecommitteerdens uit de Burgery aan handen van Heeren Praefidenten , op huiden overgegeeven , zynde getekend door een aanzienlyk getal van derzelver Mede-Burgeren en Ingezetenen, en houdende om daar by in 't breede ge» allegeerde redenen , verzoek, dat ter Vergadering van Ridderfchap en Steden inflantien mogen gedasn worden , om opening te geworden van de Generaliteits Casfa , met nog eenige andere in deszelfs conclufie voorkomende poincten, hebben Schepenen en Raad goedgevonden en gerefolveerd , „ dezen Requeste te ftellen in handen van derzelver Heeren Gecommit» „ teerden ten Landdage , ten einde door deeze ter „ Staare-Vergadering, zoo veel mogelyk bewerkt wor„ de Refolutie van Ridderfchap en Steden , meest , dienstbaar om te efiectueeren, dat aan de onderfcheiden verzoeken Voorfchreeven moge worden voldaan."

En zal hier van Extract aan welgemelde Gecommitteerden uit de Burgerye, ten fine van informatie en narigr, door Heeren Praifidenten worden uitgereikt.

Pro vero Extraftu, (Was get.)

a. van suchtelen,

Secret.

XL.

Sluiten