Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1785. 245

laagen Litt. E.) welke vervolgens geëxamineerd zynde, zyn daar op geene reflexien gevallen, en de Heer van Lynden verzogt bier van by gelegendheid aan de Heer Bemink kennis te geven , waarna de Leden gefcheiden zyn toe tyd en wyle nader te bepaalen.

Den 18 December heeft den Araamienfis, ter voldoening van het gerefolveerde, op gisteren aan de Prjefident van Gedeputeerde S'aaren, als mede aan de Heer van Hemerr, als P cefident Burgemeester der Stad Campen , kennis gegeeven van het arrivement der Commiffie binnen de Provincie, en op het Territoir deezer Stad; en zyn kort hier op voor het Logement der Commisfie sekomen twee Grenadiers en twee Ordonnantie-Sergeanten , hebbende voorts de Commandant en de verdere Officieren van het Guarnifoen een compliment aan de Commisfie afgelegd.

En is op deezen tyd by den Heer van Lynden mede gekomen de Heer de Mist, Secretaris der Stad Campen, ten einde van zyn H og. Welgeb. onder de hand te verneemen , op wat wyzt en tot wat tyd het de Commiffie 'zoude convenieeren , een deputatie van de Magiftraat der voorfz. Stad te ontfangen, en is de tyd hier toe bepaald 'op morgen voormiddag ten 12 uuren.

Den 19 December, de Heer Rambonnet, Secretaris der Stnd Campen, uit naam van de Heeren , door de Magiftraat derzelver Stad benoemd om de Leden der Commotie te verwelkomen' zig vervoegd hebbende by den Heer van Lynden , om nog nader voor de gemelde deputtttie belet te vraagen , werd aan dezelve te kennen gegeeven , dat het de Commitfie niet onaangenaam zyn zoude, ingeval zulks ten 12 uuren voortgang had, waarvan de voorfz. Secretaris rapport gedaan hebbende, is de voorfz. deputatie , beftaande uit vier Heeren van de Magiftraat waar onder de twee Regeerende Burgemeestereu Q 3 ea

Sluiten