Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a56 maart, ZAAKEN VAN 1785.

men, en verder aan hun El. M ig intentie in deezen , duor hec overgeeven van een beknopt Declaratoir van derzelver lustenue te voldoen , in vertrouwen dat de reciprocque handelingen in deeze zaak daar meede zullen worden gehouden voor getermineerd , dog aan den last van derzelver Committenten gebonden zynde , verzogten zy Heeren, Hooa.uderzelver nadere ordres daar over te mogen inneemen , beloovende dit met alle mogelyke fpoed werkftelüg te zullen maaken, en nun Ed. Mog. van het refultat daar van te informeeren.

Vervolgens is nog aan de Steden communicatie gegeeven van de Verhandeling door dei. Heer van Palland Drost van Ysfelmuydtn den 24 December aan de Gecommitteerden overgegeeven. Waarna de Vergadering is gefcheiden tot morgen ten 11 uuren.

Vergadering gehouden den 29 December.

Praefent alle de Heeren.

De Heeren van de Ridderfchap binnen gekomen zynde, is aan dezelve te kmnen gegeeven.

Dat tot nog toe door de Heeren van de Steden finaal geen nader S'uk of Stukken ter verdediging haarer zaak zullende dienen , aan de Commisfie overgegeeven zynde de Gecommineerdens daar door met opzigte tot de Propoütie van de Ridderfchap, daar omtrent by derzelver eerfte Memorie gedaan, verhinderd werden, op dezelve zoodaanige reflectie te flaan, als vermeenen zouden te behooren.

Dat de Gecommitteerden voorts aan de Gedeputeerden van de Ridderfchap konden communiceeren, dat de Gedeputeerden uit de Steden verklaard hadden, zig

be-

Sluiten