Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»84 MAART, ZAAKEN VAN

Dat zy Heeren Gedeputeerden der drie Steden niet in gebreeken gebleeven waren, om ingevolge derzelver gedeclareerde van den 22 January laatst, de ten dien dage nadere overgegeevene Propofitie van accommodement van hun Ed, Mog., ten fpoedigften te brengen ter kennisfe van derzelver refpeclive Heeren Committenten, en dat zy zig thans vonden gelast, om daar op namens dezelve aan hun Edele Mog. te verklaaren. Dat de Regeerineen der drie Steden, ten uiterften fenfibel zyn aan de herhaalde tentamina van asfopiatie , door hun Ed. Mog. fuccesiivelyk gedaan, om de beide disfentieerende Staatsleden iezer Provincie by wegen van minnelyk accommodement te ontfcheiden. Dat zy dezelve hebben moeten aanmerken, als duidelyke blyken van hun fidele Mog. dispofitie , om alles wat van derzelver goede officien kan dependeeren, iu het werk te (tellen, om de gebrookene harmonie tusfchen de Leden der Provin ciaale Regeering, ten besten deezer Landfchap, weder te herftellen. Dan dat de ftricfe obfervantie en maintenue van de regten haarer refpective Steden , aan welke zy met dierften Eede gebonden zyn, haar verbied de propofitie invoegen dezelve door hun Edele Mog. op voornoemde 22 January laatstleden aan hun Gedeputeerden is overgegeeven, te accepteeren, of zig daar over in eenige maniere te expliceeren , maar dat zy dien onvermindert vooraf zouden afwagteu, wat namens de meerderheid van de Heeren van de Ridderfchap op voorgemelde hunner Edele Mog. Propofitie mogte zyn geantwoord, om alsdan des nodig, daar over nader te kunnen delibereeren en refolveeren , zoo als zy zouden oordeelen te behooren. De

Sluiten