Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 178?. ao3

ren Edelen , in dat geval, geen over{temming gemaakt, en geconcludeerd /.al konnen worden, nog ook aan de anu.re zyde , geen ftaaking van ftemmen zal plaats hebben , maar dat vooraf, alsdan, zal woiden ingeneomen ei-i ronfultatoir Advys van een 01 partydig H 1 van Juftitie, met dat gevolg dat cnform oat Advys geconcludeerd zal worden. Waar op gedelibereerd zynde, hebben de Leden zig met de voorfz. Propofitie geconformeerd, en gerefolveerd, dezelve in het Accommodement te mfereeren ; zynde de Heer van Lynden wyders verzogt, van dit alles aan den Heer Bentink, onder de hand kennis te gèeven, ten einde daar van by de H. H. van de Ridderfchap net nodige gebruik te maaken.

Vergadering gehouden den 18 February.

Praefent alle de Heeren.

Na refumtie der Notulen van de voorige Vergadering, zyn de Gedeputeerden van de Ridderfchap binnen getreeden, en hebben aan hun Edel Mog. gecommuniceerd , dat Gedeputeerden aan hunne Committenten kennis hebbende gegeeven van het concept Accommodement, voorleeden Dinssdag aan de beide Parthyen door hun E tel Mogende voorgxflaagen , en van de Remarque op het zelve door de Gedeputeerden van de S*eden, omtrent het poinft deradmüfie gemaakt, aan hun Edele Mog. konden verklaaren, dai de H. H. van de Rid.ierfchap (ingeval een Accommodement tot itand konde worden gebragt} geen zwarigheid zouden maaken, dat poircVii iervoege te veranderen, zoo als daar van 00 gisteren door den Heer van Lynden, naame'ns de Commisfie een Concept aan den He«r Bennnck was gecommuniceerd, dog dat zy^Gedepu ~rden teffens voor hun Edel Mog. niet w n T 3 ver*

Sluiten