Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

304 maartj ZAAKEN VAN 1785.

H. Gecommitteerden beflooten hadden , de ge. daane delatie aan te neemen.

Di Heer van Zuithem 2ig vervolgens hebbende geabfenteerd, hebben de Heeren van Lyn. den, Paludanus, van Sonsbeek, Rengers en Lewe geproduceerd, de Refolutien hunner hoogs Committen , gebragt in de Bylaagen fub Litt. T. I, a, 3, 4 en 5. En is voorts gerefolveerd aanRaande Maandag te vergaderen , ten einde alsdan het poincl in quaeftie finaal te deeideeren, waarna de Vergadering is gefcheiden.

Vergadering gehouden den 28 February.

Praifent alle de Heeren.

Na refumtie der Notulen van de vorige Vergadering , hebben de H. H. Gecommitteerden verklaard , aat zy zig , volgens de affpraak in de laatfte Vergadering genoomen, hadden geprepareerd, om heden morgen hunne vota over de principaale zaak uit te brengen , waarna de Leden der Commisfie hunne Advyfen uitgebragt hebbende, is geconcludeerd by finaale üitfpraak, en Rechterlyke decifie te verklaaren.

Dat niet meer dan een enkel befchreeven Edelman nodig is , om met gevolg der drie Steden Deventer , Campen en Zwol te effectueeren , dat overftemming geformeerd en geconcludeerd kan worden.

En is wyders gerefolveerd aanRaande Donderdag van deeze Conclufie aan Parthyen kennis te geeven , en van de H. H. Staaten deezer Provincie affcheid te neemen, ten welken einde de Amanuenfis is gelast, zig heeden namiddag te vervoegen, by den Heer Landdrost vaa Zalland, ten einde te verneemen , of het aan hun Ed. Mog. zoude convenieeren om op den voorfz. dag aan de Leden der Commisfie audiëntie verkenen. Waarna de Vergadering is gefcheiden.

Ver.

Sluiten