Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

338 maart, ZAAKEN VAN 1785.

van de prjecife dag aan welgemelde hun Eiel Mog. nader zouden kennis geeven. Hebben voorgemelde Heeren ordinaris Gedeputeerde Staaten U Edel Mog. voorfz. Mit-uve ter hunner vergadering dadelyk in deliberatie gebragt, wanneer de Leden uit het Corps van de Ridderfchap in gemeloe Collegie fesfie hebbende , zoo als de inhoud van U Ed. Mog. Misfive niet onduidelyk fchynt te requireeren , een. paarig hebben gevoteerd voor het uitfchryven eener extraordinaris Vergadering van Ridderfchap en Steden , ten einde Staaiswyze de nodige arrangementen en fchikkingen tot de 'receptie van U Edel Mog. te beraamen, en ttffei s te overleggen , op wat wyze de aanftaande te houden Befognes het best en voegzaamst zouden behooren te worden aangelegd; dog hebben de Gedeputeerden uit de Steden in voorfz, Collegie zitting hebbende, uit hoofde na de uitdrukkelyke last hunner Commitn nten, de uufchry ving eener Landdag en \ ergatiering van Ridderfchap en Steden volltrekt gedeclineerd: het welk dan oor/aak zynde, dat opgemelde M;sfive van U i\d. Mog. afzonderlyk rer deliberatie van een ieder der refpective Leden van Staat heeft moeten gebragr worden, zulien H Edel Mog. ons derhalven wel willen verfchoonen, dat wy daar door met het beantwoorden derzelve tot hier toe hebben moeten vertraagen.

Wy hebben daar op dan dadelyk een ex raordinaris Ridderfcbaps Vergadering belegd en uitgefchreeven, wanneer hooggemelde LJ Edel Mogende Misfive aldaar voor en in deliberatie gebragt zynde, wy heel zeer penetreeren, dat wegens de afweezigheid, of non exiftentie eener Staaten Vergadering ten tyde der te houden

hoo-

Sluiten