Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

340 maart; ZAAKEN VAN 1785»

retardernent willen geeven , maar liefst verkoozen, om dezelve aan het doorzigtig oordeel van U Edel Mog. te fubm.itteeren , en neemen , des ongeacht, de vryheid by deezen te declareeren, dat wy ons in ftaat zullen (tellen, om op tyd en plaats, door U Edel Mog. daar toe nader te fixeeren, prefent te zyn, tot den aanvang der te houden Befognes ; alleen verzoekende, daar van zoo veele dagen te voren te mogen worden geïnformeerd, als nodig zal zyn, om de Ridderfchap met den vereischten fpoed te kunnen convoceeren.

Waar meede, Edel Mog. Heeren, wy na U Edel Mog. ïn de hulde en befcherming des Allerhoogfte te hebben aanbevoolen , verblyven.

Gefchreeven in onze Vergadering binnen Zwol den 6 Dicember 1784.

(Onder ftond)

Uwer Edele Mog. byzondere goede Vrienden,

De Ridderfchap der Provincie Overysfel.

(Was geparapheert)

HEIDEN HOMPESCH , Vt.

(Lager ftond)

Ter Ordonnantie vaa dezelve»

(Was get.)

?. PUTMAN.

D. li

Sluiten