Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 II. Hoofdstuk

zeer lang waren, en de beginzelen van hunne Godsdienft zeer wynig; — twee Perfconen konden dezelven van Adam aan Abraham overbrengen: Namelyk, Methufalacb leefde meer dan drie hondert Jaaren, terwyl Adam nog leefde, Sem was reeds hondert Jaaren, wanneer Methufalacb ftierf, en wanneer Sem flierf, was Abraham reeds meer dan hondert Jaaren, volgens de Hebreeuwfche telling. — hier vind gy eene lange tyd door twee of drie Perfoonen vervuld; dus ziet gy, dat de Vaderen gemakkelyk konden nafpeuren, of hunne Zoonen de beginfelen van den Godsdienft, door God hen onmiddelyk bekent gemaakt, zuiver overleeverden aan het volgende geflagt.

2. Het getal der Geloovigen was aanmerkelyk kleinder.

3. God verfchynde menigvuldig-maaien aan de Vaderen, waar van men in de GefchiedenifTen der Patriarchen herhaalde voorbeelden vindt, gelyk Job van dezelve melding maakt in zyn 4de Hoofd, vs 12. voorts is tot my een woord heimelyk gebracht, ende

tnyii

Sluiten