Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o II. Hoofdstuk voorkomt, en ons kan overreeden, van deszelfs Goddelykheid, zyn de Voorzeggingen, zynde die, — een verhaal van het geene toekomende is, en door de krachten van een eindig vernuft, niet kan vooraf ge weet en worden. — Om nu niet te fpreeken,van de voorzeggingen van den komfl; van den Messias, daar wy nader geleegentheid toe zullen hebben, zullen wy ons alleen bepaalen,

i. By die voorzegging, dat Israël, tot rust gekomen, zich aan Afgodery zoude fchuldig maaken, en daarom uit hun Land vervoert worden, en dat zy, voor een groot gedeelte, in hunne voorige bezittingen herfteld zouden worden ; doch zich op nieuws tegen God bezondigende, wederom uit Canaan verjaagt worden; Ja, lange tyd als ballingen genoodzaakt zouden zyn, byna in alle Landen om te zwerven. —wie nu kon, in Mozes dagen, dit alles weeten, buiten eene Godde- ■ lyke openbaaring?

Zie de zekerheid van deze gebeurtenisfe, Deutr. 31 : vs 16. Ende de Heere zeide tot Moze-, ziet gy zult Slaapen met uwe Vaderen,

ende

Sluiten