Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den Gods-dienst. 1Ó3

fpraaken voor de Vierfchaar van 's Menfchen bevattingen durft te roepen. —•

Ondemisfchen, zyn de pogingen van die geenen te pryzen, die het 'er meer en meer op toeleggen, om eene duidelyke bevatting der Goddelyke openbaaring te erlangen, onder inwagtinge van de verliehtinge des H. Geeft; — en, die niets gelooven, als, waar van wy eenige ontdekking in de H: S. S. vinden, wyl anders ons geloof op Menfchen, en niet op God fteimt. —

V. Hoe is men gewoon de ftukken van den Godsdienft te onderfcheiden ? A. Zy worden verfchydelyk verdeelt: maar, voornameiyk in min en meer noodzaakelyke, welke laaften ook Grond en Hoojdjlukken genaamt worden: — welken zodaanige zyn, dat zy de voornaamfte Hoofdzaaken van den Chriftelyken Godsdienft uitmaaken , even als het Fundament in een gebouw, zonder het welke het gebouw niet kan worden opgetrokken, nog ftaande blyven:—hier op ziet, het geene wy vinden 1 Cor. 3: vs n, 12. Want, niemand kan een ander Fundament L 2 ieg.

Sluiten