Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So maart, ZAAKEN VAN «a*

trasten te verwekken van dingen .die geen beftaan hebben : moetende de Heeren van de Ridderfchap verltomd ftaan, wanneer zy leezen,

Dat zy niet alleen daar in berust, maar zelfs Zyne Hoogheid voor de Decifie, waar bï dit

zoo nadruklyk declareerde,

en recommandeerde , bedankt

hebben. . '■ D

Daar het allen Regenten in deeze Previncie bekend zy, dat Zyne Hoogheid in de Decifie geen enkel woord hier van gefprooken hebbe , en hoogstdezelve wel foor de Decifie, maar nooit voor den tnZud des Briefs bedankt zy: Waar uit het naar de bekende regelen van regt dan vo\£, dat het vergeefsch zou zyn iets te weerzWen , waar door men niet benaS S Inutilis eft ejus proteftat.o,

CtSaairUShoe°ülSmMog. nit de aanbeveMi g van den Heer Erfftadhouder zouTen kunnen zien dat het voorgevallene met den wylen Heer van der gapenen

voor de Heeren van de Riddericnap wer ken moet , is der Ridderfchap een raadfe " Sant men behoore het voorgevallene n de Vergaderingen van Ridderfchap en Steden altoos te onderfcheiden van het ge neenmtk0d°en Brief van zyne Dooriugle Hoogheid afgeleid word. Over he laatlie is zoo even gefprooken en bet eerfie is en Wyft altoos tegen de ftelling

def St£d Ais (trekkende dit gebeurde ten bewyze, dat de Steden ook toen niet ondernomen hebben , met een minder getal, dan het derde deel der Edelen ten beftuite voort te vaaren.

Sluiten