Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gf maart, ZAAK EN VAN 1785.

nog eenige punten van bezwaar by de Steden op nieuws mogten ingtbragt en aangenomen worden , het dan , in zoo een val, U Edele Mogendheden gunftig behaagen moge, daar van aan de Ridderfchap de nodige kennis te laaten toekomen, ten einde zy niet door ongeziene voortbrengzelen benadeeld worde : daar zy anderzints, war haar aangaat verzekerd zynde , dat U Edele Mog. op alle buiten omzweevende (tukken , door den druk gemeen gemaakt, als tot dit geding niet behoorende , ook geenerhande bedenking of acht zullen neemen : et de quo fit folemniffima proteftatio, de zaak voldongen houden,

ta hoope , dat de gewenschte einden zoo fpoedig mogelyk bereikt mogen wor« den I de oude Regeeringsform , de Rust, Vreede en Eensgezindheid tusfchen de thans verfchillende Staatsleden herleeven i het welvaaren van Regeerers en Ingezeetenen bloeie ! en by ons Nederland in het algemeen, en by deeze Provincie in het byzonder de yver, moeite en voorziening van Uwe Ed. Mogendheden in eene gezeegende Nagedaehtenisfe vereeu-. vvigd worden!

H'er toe bekroone de Opper-Regeerder Uwe beraadflaa^ingen, en hooge pogin. gen met zyne dierbaare gunst van boven.

(Onder ftond)

Ter Ordonnantie van de Gecommitteerden uit de Heeren van de Ridderfchap.

(Was get.)

P. PUTMAN.

Sluiten