Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart. STAAT EN OORLOG. 1785. tol

verzoekende derhalven welgemelde Heere Rengerg ten dien einde hun Ed. Mog. authorifatie.

Is goedgevonden en verftaan dezelve te authorifeeren voorfz. Compromis met de Heeren Gecommitteerden uit de andere Provinciën op zig te neemen, en daar in finaale ütfpraak te doen , gelyk zyn Ed. daar toe word geauthorifeert by deezen.

En zal Extract deezes aan dezelve worden gezonden tot narigt , en om zig daar na te gedraagen.

Aldus gerefolveert op het Landfchaps» | huis den 13 January 1785:.

(Onder ftond)

Accordeert met voorfz. Soek.

(Was get.)

a. j. v. sminia.

G 3 T. 5.

Sluiten