Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï04 maart, ZAAKEN VAN 1785. .

voorts den Bailliuw van Rhynland van wegens hun Ed. Groot Mog. zal worden aangefchreeven en gelast, om, hangende hoogstderzelver deüberatien , zyn Subfiltut Brender a Erandis niet te employeeren.

Accordeert rnet de voorfz. Refolutien.

o

EDELE GROOT MOGENDE HEEREN!

ry'er voldoening aan U Edele Groot Mogende J gevenereerde Refolutie, in dato 15 Maart 1785, tot Bylaage hebbende eene Misüve . aan U Edele Groot Mog. gefchreeven door Burgemeefteren en Regeerders der Stad Leiden, van den 14 derzelver maand. Heeft den Ondergeteekende , als Bailliuw van Rhynland , de eere aan U Edele Groot Mogende berigtende te zeg. gen

Dat het is eene al te bekende zaak , dan dat he: door den Ondergeteekende , of wie hy ook zyn mag, zoude kunnen worden gedisfimuleerd, dac het inkomen van een Militair Corps, het zy groot, het zy klein , in eene Item in Staat hebbende Stad, zonder dat de Regeering dier Stad daar van is gepreadverfeert, en daar in heeft bewilligt, is ietwes ten eenemaal ftrydig tegens de voorregten van zoodanige Stad, en van verre uitziende gevolgen, dewelke de Regeering van dezelve Stad , om die reeden , het zy het zelve Corps in de Stad gebleeven , ofte weder dadelyk uit dezelve uitgegaan zy, niet ongemerkt kan nog mag laaten pasfeeren, maar daarentegen zonder de minde reguard te geeven, met wat oogmerk, of tot wat einde zoodanig Corps onverwagt is ingekomen, moet zorg dragen, dat voor het vervolg zoodanig iets werde geprevenieert.

Doch voor zoo verre deeze waarheden toe. pastelyk zouden kunnen worden gemaakt op het geval, by de voorfz. Misüve bedoelt, vleid de

Oa-

Sluiten