Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1785. k>S

Ondergeteekende zig, dat ü Ed Groot Mogen» de door het hier na volgende , allezints zullen worden overtuigt, dat het is nog door e ordres van den <;n lergeteekende, nog van iemand ter waereld, dat het bewust- C >ma a'ulo binnen Lei en is gekomen, maar dat het zelve op zyn hoogst genomen alleen is toe te fchryvcn , gelyk den Ondergeteekende met alle fi iucie vertrouwd, dat by eene nadere examinatie van zaken zal blyken, aan eene onvoorzigtigheid, die aan den Ondergeteekende in geenen deelen is te wyten, maar die in allen gevalle , zoo men net zoude moeten zeggen , is voortgefprooten uit overhaalting of ongelukkig misverftand , door deszelfs Stedehouder opgevat , uit de Misfive van den Ondergeteekende, daar nog by de Ondergeteekende , nog by de Heeren Gecommitteerde Raaden, nog by derzelver Gecommitteerdens, nog by zyne Doorlugtige Hoogheid, nog by den Officier, die de Ordres van 6yn Hjogheid ontfangen heeft, nog by den Onderofficier, die het Commando geleid heeft, het bewuste point is in gedagten gekomen , daar (onder reverende) deeze alle zoo wel als den Ondergeteekende daar aan hadden kunnen denken.

Di zaak dan, Edele Groot Mogende Heeren, heeft zig aldus toegedraagen, namelyk:

De Stedehouder van den Ondergetekende zwarigheid ziende, om eenige Delinquanten te Sasfenheim te apprehendeeren, vraagt by Misfive aan den Ondergeteekende , om te verzoeken, dat hem (Stedehouder) daar in worde verleent asiiftentie van gewapende Militairen.

Den Ondergeteekende brengt dat voorftel ter kenniife van Gecommitteerde Raaden, en word benevens nog twee Heeren, namentlyk de Heeren de Roo van Westmaas en van Leeuwen, u t het midden van voornoemde Collegie gecommitteert, om met den Heer Captein Generaai deswegeus overleg te maaken, dit gefchied, ea 'er word fchriftelyke Order door den Heer G 5 Cap-

Sluiten