Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1785. 137

XLVII. Rapport op de verzogte belasting door de Kooplieden te Amfterdam , Zaandam , Dordrecht , Rotterdam en Schiedam, op de inkomende Schepen ten faveure van het Kweekfchool voor den Zeedienst. Uitgebragt ter Vergaderinge van hun Ed. Gr. Mog. In dato 2 April 17SJ.

De Raadpenflonaris heeft ter Vergadering gerapporteert, dat de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Ed. Groot Mog. Gecommitteerden tot de zaaken van de Commercie en Navigatie, in gevolge en ter voldoening van hun Ed. Groot Mog. Refolutie commisforiaal van den 3 der voorleede maand, met eenige van de Hollandfche Raaden en Ministers van de Collegien ter Admiraliteit in deeze Provincie refideerende, hadden geëxamineert vier Requesten van een Turbe Kooplieden en Rheeders in Schepen, woonende te Amlterdam en Zaandam, als meede te Dordrecht, te Rotterdam en te Schiedam , alle , om de daar by geallegueerde reedenen, tendeerende , dat het hun Edele Groot Mogende goede geliefte mogt zyn op alle inkomende Schepen eene geringe belasting, volgens de fpecificatie by die Requesten, te leggen, te innen by de Outfangers van 's Lands Convoigeld en Recognitie» Meelteren by de Westindifche Compagnie , ieder in hun departement, en by het afreekenen der Schepen van de Schippers af te vorderen , om daar van alle maanden aan Cornmisfarisfen over het Vaderlandfche Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeedienst in den j-are 1781 opaerigt tot het in ftand brengen van een wel ingerigt Kweekfchool voor den Zeedienst, ten einde voorfchreeve, en alzoo tot onderhoud van ket gemelde Kweekfchool, behoorlyke reekening mitsgaders ui'keering van de ontfangene penningen te doen.

En dat zy Heeren Gecommitteerden van advife waren , dat hun Edele Groot Mogende , aan dewelke de edelmoedige pogingen van de Supplianten tot welzyn van den Lande, in den tak, die hun als Kooplieden 1 5 het

Sluiten