Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, ZAAKEN VAN 1785.

zeer het Lot der Weduwen en Kinderen van de Gefneuvelden verzagting verdiende , hoe zeer verfcheiden milde Gevers hen hebben ia fhat gefteld, om ook die der Scheepelingen, met het Schip de Unie deeriyk omgekomen, te onderfteunen; deeze prysfelyke uitwerkfelen van het medelyden en de milddadigheid van 's Lands Ingezetenen wel gefchikt zyn geweest, om naar de toenmalige omftandigheden den meesten invloed te kunnen hebben op de aanmoediging van den Vaderland, fchen Zeedienst, maar dat zy die middelen nimmer hebben befchouwd als toerei, kende , om ook voor het vervolg tot een beftendige bevordering van deeze dienst te kunnen ftrekken. Ter bereiking van dat oogmerk hebben Commisfarisfen al voor lange nodig geacht het oprigten eener Nederlandfche Kweekfchoole voor de Zeevaart, waar toe het ontwerp reeds in den jaare 1780 door een hunner Medeleden gefchetst en eene inteekening geopend was, en zy hebben zig vervolgens ook niet willen onttrekken, om de uitvoering van dat Pian, in hunne qualiteit, op zig te neemen, zoo haast de tyd en de gelegenheid daar toe gunftig zouden wezen. Deeze, meenen zy, is thans gebooren, daar het den Edele Groot Achtb. Heeren Burgemeefteren der Stad Amfterdam gratieufelyk behaagd heeft , hen tot dat einde te vergunnen het vrye gebruik van een in allen opzigte daar toe gefchikt Stads Gebouw, en zy, buiten de reeds aangeboden infchryvingen door Lieden van allerlei rang hier te Lande , zig tot dit gewigtig werk al verder vinden aangemoedigd door de overmaaking van Penningen , die door verfcheiden Vaderlandlievende Bewooners van Nederlands In-

diëu

Sluiten