Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAY, STAAT EN OORLOG. 1785. 191

LVI. Refolutie van hun Ed. Gr. Mogende, omtrent de Sententien van Bannisfement, raakende de Landen van Vianen en Ameyden. Genoomen in dato 6 May 1785.

Is geleezen het advis van de Heeren Gecommitteerde Raaden van heeden, hebbende, ingevolge en ter voldoening van hun Edele Gr. Mog. Refolutie van den 13 der voorleede maand , geëxamineert eene Misfive door de eerfte en andere Raaden van de Kamer van Juftitie van Vianen en Ameyden op den 9 daar bevoorens uit Vianen aan hun Edele Groot Mogende gefchreeven, waar by in fubftantie hebben voorgedragen, dat ter geleegentheid van de onlangs ontftaane tumultueufe beweegingen , zoo onder de jurisdictie van.gemelde Kamer, als in den Lande van Arkel met de daar op gevolgde procedures Ratione Ofpcii tegens verfcheide Ingezeetenen van de beide voorfchreeve diftriclen geëntameert, aan gemelde Raaden waren voorgekomen twee diverfe bedenkingen, daar op hoofdzakelyk neerkomende ;

l. Of het niet, in het geval, dat 'er tegen de Ingezeetenen van de Landen van Vianen en van Arkel door den in elk diftrict competenten crimineelen Reg. ter eenig Bannisfement wierd verleend, aan den gebannenen zeer gemakkelyk zoude vallen , de Juftitie, immers voor een groot gedeelte te illudeeren en kragteloos te maaken , daar dezelve zig quafi wel onthoudende van de geinterdiceerde grond, nogthans hun ver* blyf ongemoeid zouden kunnen neemen op een plaats zoodanig geleegen, dat de gebannenen lbmtyds met een enkelden ftap hun vorig verblyf en woning zouden kunnen bereiken; van welke bedenking de aflirmative by de voorfchreeve Misfive verder eenigzints word g2adftrueert:

En 2. hoedanig de meergemelde Raaden zouden dienen te refrlveeren, ingeval een gebanne uit de Pro vincie van Holland gevonden en gepermitteert wierd in

de

Sluiten