Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAy, ZAAKEN VAN 1785.

perfecuteert wierd in de Lande van Vianen en Ameyde, en alzoo onder de Jurisdictie van de voorgemelde Kamer; wordende de reedenen .van die bedenkelykheid en van de verleegentheid , waar in de gemelde Raaden in zulk een geval S zouden bevinden al meede by die Misfive te? overweeging van U Edele Groot Mog. ge-

^Tendeerende wyders de voorfchreeve Misfive, ten einde U Edele Groot Mog. indien hoogstdezelve de voorgemelde bedenkingen meede van eenig wezentlyk aanbelang zouden mogen bevinden . daar omtrent zoodanig zouden kunnen In geïe'ven te refolveeren , als de aart der zaaken zulks zoude meedebrengen.

Om in conformiteit van de voorgemelde u Edele Groot Mog. Refolutie op den inhoud van voorfz. Misfive te dienen van confideratien en advis. moeten de Gecommitteerde Raaden voor af in het generaal reflefteeren , dat de voorbedenkingen zeer rechtmatig en allezms te gefunde?rt moeten voorkomen, als men confidereert dat de Landen van Vianen en Arneyde yan vroegere tvden af zyn geweest vrye Heerlykheeden , welke door hunne'eige Souvereine Heeren zyn geregeert geworden, en ook alleen aan derzelver Wetten, mitsgaders aan de judicature van door hun gefielde Magiftraaten en Regters zyn gefubiecteert geweest, en dat wanneer U Edele Groot Mog. die Heerlykheeden in den jaare wn titub onerofi verkreegen hebben , hoogstdezelve zig hebben laaten inhuldigen als Souvennen van die Diftriéten en den eed van gehoorzaamheid en getrouwheid door de hooge en laaee Officieren en Rediendens van de vooriz. HeerWkheeden, mitsgaders van alle de onderhoSe Do pen en PJaafzen, en ook voor zoo verre zulks vereischt wierd doordeBorgers, Inen Opgezeetenen, O dat die van hunne vooX^S waren ontflaagerO na oud gebruikg zig hebben doen afleggen gelyk ook ü bdeie

Sluiten