Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. 1785. «21

LX. Refolutie van hun Ed. Gr, Mog. omtrent de vrye Vaart der Engelfchen in de Oosterfche Zeeën. Genomen in di,to 2J May 1785.

T~Xe Raadpenfionaris heeft ter Vergadering gecomJL^ municeert een Misfive van de Gecommitteerde Bewindhebberen uit de refpedtive Kamerert var/ de generaale Nederlandfche Geoétroeveerde Oostindifche Compagnie ter Vergadering van zeeventienen, gefchreeven te Middelburg den ó deezer, en den 11 ter Generaliteit ingekoomen, waar by hun Hoog Mo?, toezenden een Exrrac't-M'sfive van dén Gouverneur-Generaal en de Raaden van Indien van den 11 Juny 1784; lot nader aandrang der gronden hunner bekommerdheid, o/er de aan de Engelfchen toegeftaane vrye Vaart in de Oofterfche Zeeën , met herhaalde betuiging van hun verlangen, om politive beveelen, hoe zig te gedraagen by de eerfte voorvallende indragt met opzigt tot die Vaart; breder hier na geinfereerd.

Fiat infertio.

Als meede het Rapport den 33 deezer op de voorfchreevÉ M ifive en anterieure onder de Notulen van den 29 April ter Generaliteit uitgebragt hier na breder geinfereert.

Fiat infertio.

Waar op gedelibereerd zynde , is goedgevonden en verftaan, de Heeren hun Edele Groot Mog. Gedeputeerden ter Generaliteit by deeze te qualificeeren, om zig met het voorfz. Rapport te mogen conformeeren.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

hoog

05

Sluiten