Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35<5 juny, ZAAKEN VAN 3785.

2 July deszei ven jaars by Haar Hoog Mog. geleezeu * en door de Provinciën van Holland en Zeeland overgenomen ; voorts ten fine van berigt aan Heeren Reprrcfentant en Bewindhebbertn verzonden, en welk berigt ingekomen zynde by tiaar Hoog Mog. volgens fchryvens van hunne Practizyns , door de Heeren Gedeputeerden van de Provinciën Holland, Zeeland, Vriesland, en Stad en Lande weder is overgenomen; en in welk Request ondet anderen aan Haar Hoog Mog. word veizogt, dat in het vervolg de Raaden, zoo van Politie, als Juftitie, mogen werden geëiigeerd door bet Hof, uit een Nominatie , te formeeren door de Officieren der Burgery alhier, of wel zoo als in Surinamen werd gepractifeerd, alwaar een ygelyk , die gehugt en gehaafd is, regt van Nomineeren heeft. Want daar Heeren Reprxfentant en Bewindhebberen niet andera doen, als 't intrest waarnemen der Actionisten van een Maailcharpy van Handel op de West-Indien, op een Oétroy, daartoe van den Souverein verwotv.n, en d;t deeze Actionisten * en aie, welke over die geoctroyee de Maatfchappy van Handel 't bewind voeren , dus zoo wel als üe Ondergetekende onderworpen zyn aan den wille van Haar Hoog Mog., hunne zoo wel, als o: ze wettige Souverein; zoo baart het by hun Onder, getekende da grootlte verwondering , dat Heeren Repraafentant en Bewindhebberen, ftaande de deliberatien van dezen Souverein, zoo tegcnltsydige oideis zouden hebben gegeeven, als zouden zyn 'c aanftellen van een Raad in deeze Colonie, geheel tegenttrydig gecot ftitueerd aan eenigen Raad , welke ooit in een der beide Rivieren te vooren beeft gcfubfifieerd.

Want, zoo als de Ondergetekende van ter zyde hebben konnen ontwaar worden , is by deeze nieuwe fehikking onder anderen bepaald, dat de Raad van Politie alleen zal vergaderen ia Demmerary, op convocn-1 tie van den Directeur Generaal. Voorts, dat de Vergadering van Thienen aan zig behoud de faculteit", van by elke Sesfie yder der Raaden te continueeren , of niet. Uit welke fchikkingtn het de Ondergetekende ten klaarlten toefchynt, dat 't voornemen van Heeren Repiajfeftiant en Bewindhebberen alleen is, om de Leden

Sluiten