Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jünt, STAAT EN OORLOG. 1785. 965

gen , die met een ieder van hun in het byzonder de overgegeven (tukken zal eumineeren, en met hen overleggen de manier en wyze van derzelver uitvoering, welke ieder van hun tegen de Vergadering van den volgenden dag in gereedheid aal brengen. — Al het geen de beweging der Troepen , derzelver verplaatzing, en andere onderwerpen, betreklyk tot zyn Post, aangaat, zal worden ter hand gefield aan den Baron van Bentinck , Quartiermeefter Generaal. ■— Al het geen tot de Artillery betreklyk is, zal worden overgegeeven aan den Heere Paravicini, of aan eenig ander Commandant van de Artillery. -— Wyders al het geen tot de Genie, tot de Iriundatien , de Sluizen, Forten en Verfchanzingen behoort, aan den Geueraal du Moulin. — Voor den Generaal zoude men kunnen overlaten: I; Al het geen betreklyk is tot de Plans en Projeétan omtrent de gefteldheid, in (tandhouding, en verbetering van het Leger, de Infantery, Cavallery, ligte Troepen, Artillery, voorziening van Steden enz. II. Het opftellen van antwoorden aan de Gouverneurs en Commandanten van de Steden, III. Het byeenbrengen van de Troepen, het zy in Cantonnement, het zy in Campement. IV. De Reglementen en Ordonnantiën, eii in één woord al het geen niet wezen zal van het resfort der bovengemelde Detailleurs, en dewyl hy voor alle deze onderwerpen hulp nodig zal hebben, zouden 'er twee of drie Officiers van de Armée, het zy Generaal Majoors of Collonels, door het Departement kunnen gekozen worden, aan welken hy dat gedeelte van den arbeid, daar hy dezelven bekwaam toe oordeelt, zoude overgeven. — Deze Officiers zullen tot de Dingsdagfche , Donderdagfche en Zaturdagfche Vergaderingen geroepen worden , vooral wanneer zy eenig rapport te doen hebben, van het geen hun aangaat , of 'er eenige onderwerpen te overwegen zyn die door de meerderheid van Remmen moeten beflist worden. Wanneer de zaken dus door den Prins gezien, door den Generaal overgezien, en door hem aan de verfchillende Detailleurs ter hand gefteld zyn, zal een ieder van hun in zyn diltricl een dubbel affchrift R 5 van

Sluiten