Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

266 juny, ZAAKEN VAN If8j.

van de expeditie gereed maken. Een van deze Af. fchriften zal blyven in handen van ieder refpe&ive Detailleur, het ander zal des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags in de Vergadering van het Departement gebragt worden, daar men het zal goedkeuren of verbeteren. Vervolgens zal de Prins zyn vifd op dat affchrift (tellen, en ieder Detailleur zal zorg dragen voor de uitvoering, die in den Raad van Staaten of in de Carcellary van den Prins zal gefchieden naar den aart van het onderwerp. — Men zal een Secretaris van het Departement benoemen , die een daaglyks Register zal houden van alle voorvallende zaken , handelingen, expeditien en het geen 'er inkomt. — Men zal de grootfte zorg dragen, om in de Vergadering van het Departement geene zaken te brengen, die niet van deszelfs resfort zyn, en indien eenige inkomen, welke aan dit Departement vreemd zyn, zullen dêzelven ftiptelyk gezonden worden , daar zy behooren , het zy om over dezelven te beflisfen, het zy om 'er advys over te geven, indien zy van een gemengden aart zyn. Het zal nodig wezen, dat alle de Officiers, Généraals en byzondere Perfoonen, wie het ook wezen mag, verpligt worden aan het Departement een affchrifc te zenden van alle de Brieven, Memorien en Requesten, die zy aan Myn Heer den Stadhouder zullen addresletren*

LXXIV.

Sluiten