Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july, STAAT EN OORLOG. 1785. 291

lyke magt van het CaHaal, opdeed; en dat de uitvoering van deze order in de allereerfte en voornaamfte plaats in aanmerking moest worden genomen: terwyl alles, wat nopens verdere operatien in de gemelde Refolutie wierd opgegeeven, in eifecte moest worden aangezien als 'eene, permis/ie tot het geen de Commandant van het Esquader, te Brest gekomen zynde, zou mogen onderneemen, alleen indien hy zulks raadzaam vond, doch dat dezelve anderszins voldaan kon, met, volgens de eigene woorden der Refolutie, in de Haven van Brest te gaan overwinteren, en nadere orders afwagten : in boedanigen zin de Commandant van het Esquader zelf de voorzeide orders , volgens zyn gegeeven antwoord op het 4 Articul der Vraagpointen , op den Q Augustus laatstleden aan denzelven vooi gefteld , eerst fchynt begreepen te hebben; (0*) doch waaraan hy naderhand gemeend hebbende eene andere betekenis te moeten hechten , hem des tyds de onbegaanbaarheid daar van vruchteloos was onder het oog gebragt.

Doch dat de even voorgeftelde explicatie der meergedachte Refolutie aan Heeren Gecommitteerden alleszins manifest en natuurlyk zynde voorgekomen, dezelven zich dan ook daarom te meer verpligt geoordeeld hadden, vooral te on« derzoeken, of het geallegueerde- gebrek van het noodige , met relatie tot den gezegden overtogt alleen, kon verftaan worden te vallen in de termen van een , met de ftride beveelen hunner Hoog Mog. ftrydig, praatext.

Dat, ten dien einde noodwendig eerst moetende in acht genomen worden, hoedanigen tyl tot den voorfz. overtogt met het bewuste Es» quader , op den voet en onder de bepaalingen, by H. H. Mog. ordres vervat, wierd vereisch'j dierhalven daar omtrent de gevoelens en infor-

ma»

(«*) Verhoor V, a. vftn Byland, Ne. ï u T a

Sluiten