Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

304 july, ZAAKEN VAN 1785.

gefielde betrekkingen van het noodige, al dan niet zyn voordien geweest; als mede, waar in fpeciaal het geallegu^erde gbrek, om den over» togt uit Texel naar Brest, overeenkomftig den waren zin van H« H. Mog. orders te onderneemen, gefteld wierd gelegen te zyn; en eindelyk, in hoe verre het gezegde gebrek moest geoordeeld worden, dien overtogt volftrekt te hebben verhinderd: en voorts daar uit volledig zynde komen te blyken, dat, offchoon de meermaals gemelde Expeditie, volgens de gemanifesteerde intentie van H. H. Mog. aan de eene zyde in eenen ftricten zin, (welke» by het onderzoek , of 'er eenig prastext plaats gehad hebbe , om de gegeeven orders te eludeeren, noodwendig aliyd in aanmerking moet komen) met zeer veel mogelykheid, en zelfs groote apparentie van reüsfite, had kunnen en behooren te worden ondernomen; zoo dat dus eene verklaaring , als of de gemelde reis volftrekt infsifabel zou geweest zyn , niet kan worden ontkend te vallen in de termen van een voorwend, zei: 'er echter aan den anderen kant in een ruimer zin, omtrent de voorziening der Scheepen, zo als zulks voor den dienst, voor al in yd. van Oorlog, behoorde en moest vastgefteid worden plaats te hebben, daadelyk fën se'irek aan het noodige geexteerd hebbe: Heeren Gecommitteerde); dierhalven , ter beantwoording aan het tweede generaale Hoofdpoitit, wel begreepen hadden, de oorzaaken en bronnen hiervan in het byzonder te moeten nafpooren; doch dat zy, dien onverminderd in het oog houte;tde , dat H. H. Mog., door het doen inltitueerHi van een onderzoek naar de oorzaaken, waardoor het bewuste gebrek was geoccaiioneerd , vooral bedoeld hadden , geïnformeerd te willen zyn van de redenen, waarom Hoogstderzelver orders tot het verzenden van tien Scheepen naar Brest niet waren geëxecuteerd , zich juist daarom teffens even zeer verplicht hadden gerekend, om, zou-

des

Sluiten