Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

318 july, ZAAKEN VAN 175&

denkïng over het recht verftand der ernftige Recommandatie, door Hoogdenzei v?n, by den in Texel op den 0 September 1782 gehouden Krygsraad, aan de Officieren gedaan, welke in. hield : dat dezehen hunne Scheepen zoodanig van Water en Victualie voorzien mossten houden , dat zy in /laat zouden blyven, om op de eer/ie order behoorlyk toegerust te kunnen uitzeilen : want dat uit deze Elucidatien , fchoon daar by de vraagen, in de Bedenking voorgefteld, wel niet rechtltreeks beantwoord worden, echter niet anders was op te maaken , dan dat de gemelde Recommandatie, aan welke men anderszins eenen vry uitgellrekten zin zou moeten hechten, al wederom , volgens de intentie van Z. H. , daar mede bedeeld , niet verder relatif moet gemaakt worden , dan tot de voorgeftelde en reeds opgenoemde verrichtingen, uit het Concert met Frankryk proflueerende , in zoo verre dezelven nog moeften worden, volvoerd; en dat dus dit voorzien houden zich flechts mede borneerde tot den voorgeftelden termyn van primo f\Ovember , waar van des tyds , te weeten op den 0 September, nog maar ruim zeven weken overig waren.

Dat dan uit dit een en ander manifest zynde, welk het klaarblykelyk en in dezen tot een richtfnóer geftrekt hebbend begrip van Z. H* omtrent den dienst en daar toe vereischte voorziening' der Scheepen, geduurende het jaar 1782, geweest zy ; dienaangaande , alvooreus hier van aftellappen , niet kan nagelaaten worden , de volgende bedenkingen te maaken:

Voer eerst, dat Z. H.» van wiens goedvinden, volgens het opgegeeven fyftema, de voorziening der Scheepen dependëerde , zich , uit hoofde van het met het laatst van Oétober ten einde loopend Concert der Operatien met Frankryk , wel verplicht konde reekenen tot het geeven van zodanige orders, waar door de Schee. pen in ftaat bleeven , om ook den dienst, daar

toe

Sluiten