Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

360 july, ZAAKEN VAN 1785.

om , wanneer de tyd zulks toelaat, het geen niet nlryd plaats heeft, dit gezegde gebruik optevolgen, by aldien zy de zaak daar toe gefchikt oordeelen , en uit zulk een raadpleeging eenige nuttige informatien , welken niet anders te bekomen zyn , mogen verwachten : dan dat, dit alles hier het geval niet geweest zynde, zoodanig een' raadpleeging , ten minften als nu , in bet geheel nier te pas kwam.

Dat bovendien de Heer Admiraal Generaal en de Gecommitteerdens der Admiraliteits Collegien beiden, door hunne géfteide orders en de weekelyldche Rapporten uit de Vloot, nopens den tbiat der Scheep-n e^en dezelfde kundigheid hadden, als de V. A. Hartfinck: dat ook beiden, ter p!aa:fe hunner Hoog Mog. deliberatien, aa.rvcezig waren: en dac Hoogstdezelven dus moeften veronderlleld worden , ruim zoo wel door dézen weg, even dezelfde Elucidatien en A Ivif.-n te hebben kunnen bekomen : al het weü< ook door den Commandant der Vloot, als zaaken zynde, hem volkomen bekend , niet anders kon of vermogt te worden gefupponeerd; zoo dat hy zich dierhalven in geenerki opzicht bevoegd had moeten rekenen, om de ftellige orders van H. H. Mog. door zyne finguliere vraag aan de commandeerende Officieren , wegens hun begrip nopens het al of niet in ftaat zyn der Scheepen, gedaan, daar van te laaten afhangen.

Da: die laatfte echter door hem V. A. Q) anders begreepen, en hem daar op nader gevraagd zynde, (t) of hy dan, door het bekoomen antwoord van diezelfde Capiteins op zyna gedaane vraag, niet van zelve en immediaat den Togt naar ttrest als vervallen geconfïdereerd had, zt)'ks door denzelven was getragt optelosfen met euie , volgens zyn zeggen , by hem fteeds gefit b,

(s) Veihoor V. A. Hartfinck, No. 13. Art. 5, (f) Idem No. 14. Art. 2.

Sluiten