Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3«5 july, ZAAKEN VAN i78j^

gekomen) hier omtrent weder volkomen lydelyk heeft gedragen, hebbende zich, volgens zyne opgaaf, niet geinformeerd naar de verrichtingen

(e) van gemelde V. A. by Zyne Hoogheid op dat refpecï, of naar de gemaakte affpraak met Hoogdenzelven deswegens , maar zich vergenoegd met aan denzelven in het generaal te vragen, of hy eenige nadere ordere had medegebragt; welke vraag dan ook eenvoudig met neen was beantwoord: hebben Je hy Commandant op dien dag (f) ook. van elders geene andere orders wegens de reis naar Brest ontvangen.

Dat, hy Commandant volgens de gemelde opgave dus niets vernomen hebbende , 't welk eenig bevel of goedvinden van den Heer Admiraal Generaal in zich zoude hebben bevat, om de orders tot meergemelde Expeditie geen voortgang te doen hebben , of daar in eenige verandering te maaken , daar uit had moeten worden opgemaakt, dat hy, natuurlyker wyze, hier door, in het denkbeeld had moeten zyn gebragt, dat de zwaarigheden tegens dien Togt, uit den ftaat der Victualie en behoeftens ontleend , zoo als die door hem Commandant ain Z. H. waren gezonden , en door den V. A. van Byland nader aan Hoogdenzelven konden wezen gedetailleerd, niet van dien aart geeonfidereerd waren, dat daarom de Refolutie van H. H.Mog. buiten executie zoude moeten blyven ; maar in den ftaat, waar in de Scheepen waren , moest worden volvoerd: terwyl de eens gegeeven ftellige orders hem nu duidelyk blykende, op deze ingeleverde zwaarigheden niet te zyn ingetrokken of veranderd ; derhalven , als nog moeiten aangemerkt worden plaats te hebben , en even daar door g&inhaereerd te zyn. Dan dat, hoe

na-

f<0 Verhoor V. A. Hartfinck No. 18. Art. 7.

(f) Idem No. 19. Art. 1.

(g) Idem No. 18. Art. 10.

Sluiten