Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG» 1735. i?

B. Betrekkelyk tot de Provincie.

1. Dat aan den Heer Stadhouder het begeeven der Provinciaale Commisiien , als mede de begeeving van byna alle Provinciaale Ambten is opgedraagen. [M. 2.]

2. Dat door geene Wet uit de Regeering de^.er Provincie geweerd worden dezulken, welke in eenbe Bediening by een Vorst of Vorftin geplaatst zyn. [G, 2.]

3. De onbepaalde Magt van den Stadhouder over de Militie. [M. 3.] ■

4. Dat de Gerichtelyke Acten ten platten Lande op naam van den Stadhouder gefield worden. [H. 4.3

5. Dat op aangegraaven gronden geene Verponding is gelegd. [L. 7.]

6. Dat de Burgeren der Hoofdfteeden nog niet genoegzaam , door eene Publicatie van Ridderfchap en Steeden , by hun wettig recht tot de Jacht, door de geheele Provincie zyn befchermd. [M. 5.]

7. Dat de kleine Steeden in eenige van haare Rechten benadeeld zyn. [ML 6.]

8. Deeze zyn volgens het oordeel der Ondergeteekenden de meest gegronde Bezwaaren, welke hun door de Burgery, overeenkomftig de Publicatie van HunEd. Hoog Achtb, zyn ter hand gefteld , en welke zy dug, als in de eerfte plaats redres vorderende , hebben gemeend te moeten voordraagen; vertrouwende dat hunne Committenten met het vvegneemen der overige Be» zwaaren , tot het inleeveren van welke zy eigenlyk door de Publicatie niet zyn opgeroepen, wel zullen willen wagten , tot dat deeze gewigtige poincïen naar hun genoegen zullen zyn uit den weg geruimd.

En nu gaan de• Ondergeteekenden over, om hunne gedagten te zeggen over zuike Stukken, die wel meer byzonder , en dus van minder belang zyn , maar die nogthans, volgens hun oordeel, wel verdienen by geleegenheid in aanmerkinge te koomen,

I. Het voorftel Letter A. Art. 13. 't welk wil, dat niemand tot een Ambt aangefteld worde, waar van hy verantwoording aan de Maatfchappy of Burgery verfchuldigd is, ten zy hy den Ouderdom van 25 Jaaren bereikt hebbe, komt den Ondergeteekenden niet onbil. lyk voor, dewyl hier ten naasten by dezelfde reedenen

plaats

Sluiten