Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jAtn STAAT EN OORLOG. 178Ö. S'

gemelde reeden thans niet inlaten om te advoueeren of desadvoüeeren dat aliyd en onafgebroken gebruikelyk geweest zoude zyn geen nieuwe Keur of Ordonnantie op het ff uk der Schuttery te arresteeren 9 zonder alvorens het advis van de Vroedfchap daar op in te neemën , en behoeven dan ook niet te treeden in een onderzoek of de Wethouderfchap zulks diverfe malen in diervoegen gepraétifeert hebbende zig en haare Succesfeurs daar door verpligt heeft dat voorbeeld in allen gevalle ten eeuwigen dage te volgen? En of zy zulks heeft kunnen en mogen doen cf bevoegt is geweest, in diervoegen te borneeren het Keurregt door den Souverain aan de refpeftive Magiltraten en niet aan de Vroedfchaps-Collegien geconcedeert en welke Souverain gewild heeft, dat het oordeel over de municipale Keuren en Ordonnantiën niet aan een Stedelyk politicq Collegie, maar door het ordinaire Regtsmiddel van Reformatie aan den Hove van Juftitie gedemandeerd zoude zyn.

Even min zullen wy thans behoeven ftil te ftaan by de bedenking of, en in hoe verre een Collegie van Wette, kan lyden, dat eenige hunner mede Ledenen wel de voorzittende gefubordineert zoude mogen worden aan de befiuiten van een Vroedfchap, by welke die Leden verzogt en des noods gelast zouden kunnen worden deeze of geene zaak in de Weth daar heen te dirigeeren , zoo als de Vroedfchap zoude oordeelen , of wel eene zaak in de Weth niet te concludeeren zonder die alvorens ter deliberatie van de Vroedfchap te hebben gebragr.

Wy willen dit alles thans liefst onaan-

ge-

Sluiten